მასალის, ობიექტის სასურველ ადგილზე განთავსება რამდენაირად არის შესაძლებელი.

ტეგი div ობიექტს ეკრანის სასურველ ადგილას განათავსებს

<div style=position:absolute;top:200;left:200>ეს ტექსტი განთავსებულია ამ ბრძანებით</div>

ეს ტექსტი განთავსებულია ამ ბრძანებით
ცხრილი კი ბრძანებით

<div style=position:absolute;top:350;left:150>
<table> . . .

23
474

თუ გვინდა გამოვყოთ არე, რომელშიც მაუსი მოქმედებს ვიყენებთ ტეგს area
მოტანილ მაგალითში გამოყენებულია მართკუთხედი

<div style=position:absolute;top:300;left:200>
<img src=rect.gif usemap=#rect width=100>
<map name=rect>
<area shape=circle coords="0, 2, 99, 29" href=atribut.html>
</map>


ამაში კი წრე

<div style=position:absolute;top:260;left:200>
<img src=circ.gif usemap=#circ width=60>
<map name=circ>
<area shape=circ coords="30, 30, 25" href=tags.html>
</map>