შრიფტის კლასის აღწერა შეიძლება მოთავსდეს გვერდის თავში body-ს წინ style-ს ნაწილში, ან ცალკე ფაილში გაფართოებით .CSS. თუ სტილის აღწერას ცალკე ფაილში მოვათავსებთ, მაშინ მისი გამოყენებისათვის საჭიროა body-ს წინ მოვათავსოთ შეტყობინება რომ ვხმარობთ აღწერის ფაილს სახელით "mysty.css"
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mysty.css">

ქვემოთ მოტანილია აღწერის მაგალითი, ბრძანება და მისი შედეგი. წითლად აღწერა და ბრძანება, სათანადო სტილით მისი შედეგი.

.y{font-family:Andy;font-size:40;color:A00000;font-style:bold;text-align:center}
<p class=y>font Andy</p>

font Andy

ამ სტილის აღწერა მოთავსებულია ფაილში mysty.css
z{font-family:"Arial Unicode MS";font-style:bold;font-size:40pt}
<z>font Arial Unicode MS</z>

font Arial Unicode MS