ასოთა მოყვანილობას განსაზღვრავს ფონტი, რომელიც გამოყენებულია გვერდზე. ფონტის მითითება ხერხდება ტეგით font. ამ ტეგში იხმარება პარამეტრები, რომელიც განსაზღვრავს ფონტის სიდიდეს, ფერს, სისქეს, დახრილობას და სხვა.

ცხრილში მოცემულია სიდიდისა და ფერის ატრიბუტის მნიშვნელობები და მისი შედეგი

ატრიბუტიმნიშვნელობაშედეგი
size1სიდიდე
size2სიდიდე
size3სიდიდე
size4სიდიდე
size5სიდიდე
size6სიდიდე
size7სიდიდე
colorAA4477ფერის კოდი
colorFF0000ფერის კოდი
color00FF00ფერის კოდი
colorFFFF00ფერის კოდი
color0000FFფერის კოდი
colorAA2277ფერის კოდი
colorAA3377ფერის კოდი

შრიფტი აბსოლუტური სიდიდით
<font face="Arial Unicode MS" size=7 color=0000FF>შრიფტი 7</font>
. . .

შრიფტი 7
შრიფტი 6
შრიფტი 5
შრიფტი 4
შრიფტი 3
შრიფტი 2
შრიფტი 1


შრიფტი ფარდობითი სიდიდით
საბაზო სიდიდე განიმარტება ტეგით BASEFONT, ხოლო მისგან გადახრა font-ის ატრიბუტით
<font size=+4 color=0000FF>შრიფტი +4</font>
. . .

შრიფტი +4
შრიფტი +3
შრიფტი +2
შრიფტი +1
შრიფტი +0
შრიფტი -1
შრიფტი -2