ტექსტის განლაგება განისაზღვრება ტეგით ან ტეგში ატრიბუტებით.
ტეგი CENTER ტექსტს ათავსებს სტრიქონის ცენტრში

<center>ტექსტი</center>

ტექსტი

ტეგი SUB ტექსტს ოდნავ ჩამოწევს

ტექსტი<sub>ქვემოთ</sub>

ტექსტიქვემოთ


ტეგი SUP ტექსტს ოდნავ აწევს

ტექსტი<sup>ზემოთ</sup>

ტექსტიზემოთ


ტეგი BR - გადასვლა შემდეგ სტრიქონზე

ტექსტი<br>სხვა ტექსტი

ტექსტი
სხვა ტექსტი


ტეგი PRE კრძალავს ბროუზერის მიერ ტექსტის მოწესრიგებას.


<pre>
PRE-ს გამოყენება
	იგი კრძალავს			ბროუზერის მიერ
		ტექსტის მოწესრიგებას.
						ეკრანზე გამოვა ისე, როგორც
			განლაგებულია HTML-ფაილში.
</pre>

PRE-ს გამოყენება
	იგი კრძალავს			ბროუზერის მიერ
		ტექსტის მოწესრიგებას.
						ეკრანზე გამოვა ისე, როგორც
			განლაგებულია HTML-ფაილში.

გადატანებისათვის PRE-ს შიგნით შეიძლება გამოვიყენოთ
LF (&#10) - 

	CR (&#13) - 
მშვენივრად გამოდის.
ნახეთ თვით HTML ფაილი.