ეკრანზე რომ გამოჩდეს რაიმე სიმბოლო HTML-ფაილში უნდა ავკრიფოთ ან თვით ეს სიმბოლო, მაგალითად ბ, ან მისი კოდი თექვსმეტობითში &#x10D2, ან ათობითში &#4305.

სამივე ერთი და იმავე შედეგს იძლევა. მაგრამ ეს საჭიროა მაშინ, როდესაც სიმბოლოს HTML იყენებს ბრძანების ან სხვა მითითებისათვის. ამგვარ შემთხვევაში სიმბოლო შესაძლოა ეკრანზე არ გამოჩდეს.

ცხრილში მოტანილია სიმბოლოთა კოდები და ზოგიერთის ახსნაც. ზოგ სიმბოლოს სახელიც აქვს და მისი მითითება ამგვარადაც არის შესაძლებელი.

სიმბოლოები და მათი კოდები ქართული ანბანი
HDათობითისიმბოლოაღნიშვნა
0000
0101
0202
0303
0404
0505
0606
0707
0808
0909 ტაბულატორი
0A10 სტრიქონის ბოლო, line feed
0B11
0C12 გვერდის ბოლო, form feed
0D13 გადასვლა, carriage return
0E14
0F15
1016
1117
1218
1319
1420
1521
1622
1723
1824
1925
1A26
1B27
1C28
1D29
1E30
1F31
2032  
2133!
2234""
2335#
2436$
2537%
2638&&
2739'
2840(
2941)
2A42*
2B43+
2C44,
2D45-
2E46.
2F47/
30480
31491
32502
33513
34524
35535
36546
37557
38568
39579
3A58:
3B59;
3C60<&lt;
3D61=
3E62>&gt;
3F63?
4064@
4165A
4266B
4367C
4468D
4569E
4670F
4771G
4872H
4973I
4A74J
4B75K
4C76L
4D77M
4E78N
4F79O
5080P
5181Q
5282R
5383S
5484T
5585U
5686V
5787W
5888X
5989Y
5A90Z
5B91[
5C92\
5D93]
5E94^
5F95_
6096`
6197a
6298b
6399c
64100d
65101e
66102f
67103g
68104h
69105i
6A106j
6B107k
6C108l
6D109m
6E110n
6F111o
70112p
71113q
72114r
73115s
74116t
75117u
76118v
77119w
78120x
79121y
7A122z
7B123{
7C124|
7D125}
7E126~&tilde;
7F127
80128
81129
82130&sbquo;
83131ƒ
84132&dbquo;
85133
86134&dagger;
87135&Dagger;
88136ˆ
89137&permil;
8A138Š
8B139&lsaquo;
8C140Œ
8D141
8E142Ž
8F143
90144
91145&lsquo;
92146&rsquo;
93147&ldquo;
94148&rdquo;
95149
96150&ndash;
97151&mdash;
98152˜&tilde;
99153&trade;
9A154š
9B155&rsaquo;
9C156œ
9D157
9E158ž
9F159Ÿ&Yuml;
A0160 &nbsp;
A1161¡&iexcl;
A2162¢&cent;
A3163£&pound;
A4164¤&curren;
A5165¥&yen;
A6166¦&brvbar;
A7167§&sect;
A8168¨&uml;
A9169©&copy;
AA170ª&ordf;
AB171«&laquo;
AC172¬&not;
AD173­
AE174®&reg;რეგისტრი
AF175¯&macr
B0176°&deg;
B1177±&plusmn;
B2178²&sup2;
B3179³&sup3;
B4180´
B5181µ&micro;
B6182&para;
B7183·&middot;
B8184¸&cedil;
B9185¹&sup1;
BA186º&ordm
BB187»&raquo;
BC188¼&frac14;
BD189½&frac12;1/2
BE190¾&frac343/4
BF191¿
C0192À&Agrave;
C1193Á&Aacute;
C2194Â&Acirc;
C3195Ã&Atilde;
C4196Ä&Auml;
C5197Å&Aring;
C6198Æ&AElig;
C7199Ç&Ccedil;
C8200È&Egrave;
C9201É&Eacute;
CA202Ê&Ecirc;
CB203Ë&Euml;
CC204Ì&Igrave;
CD205Í&Iacute;
CE206Î&Icirc;
CF207Ï&Iuml;
D0208Ð&ETH;
D1209Ñ&Ntilde;
D2210Ò&Ograve;
D3211Ó&Oacute;
D4212Ô&Ocirc;
D5213Õ&Otilde;
D6214Ö&Ouml;
D7215×&times;
D8216Ø&Oslash;
D9217Ù&Ugrave;
DA218Ú&Uacute;
DB219Û&Ucirc;
DC220Ü&Uuml;
DD221Ý&Yacute;
DE222Þ&THORN;
DF223ß&szlig;
E0224à&agrave;
E1225á&aacute;
E2226â&acirc;
E3227ã&atilde;
E4228ä&auml;
E5229å&aring;
E6230æ&aelig;
E7231ç&ccedil;
E8232è&egrave;
E9233é&eacute;
EA234ê&ecirc;
EB235ë&euml;
EC236ì&igrave;
ED237í&iacute;
EE238î&icirc;
EF239ï&iuml;
F0240ð&eth;
F1241ñ&ntilde;
F2242ò&ograve;
F3243ó&oacute;
F4244ô&ocirc;
F5245õ&otilde;
F6246ö&ouml;
F7247÷&divide;
F8248ø&oslash;
F9249ù&ugrave;
FA250ú&uacute;
FB251û&ucirc;
FC252ü&uuml;
FD253ý&yacute;
FE254þ&thorn;
FF255ÿ&yuml;
HDათობითი
10A04256
10A14257
10A24258
10A34259
10A44260
10A54261
10A64262
10A74263
10A84264
10A94265
10AA4266
10AB4267
10AC4268
10AD4269
10AE4270
10AF4271
10B04272
10B14273
10B24274
10B34275
10B44276
10B54277
10B64278
10B74279
10B84280
10B94281
10BA4282
10BB4283
10BC4284
10BD4285
10BE4286
10BF4287
10C04288
10C14289
10C24290
10C34291
10C44292
10C54293
10D04304
10D14305
10D24306
10D34307
10D44308
10D54309
10D64310
10F14337
10D74311
10D84312
10D94313
10DA4314
10DB4315
10DC4316
10F24338
10DD4317
10DE4318
10DF4319
10E04320
10E14321
10E24322
10F34339
10E34323
10E44324
10E54325
10E64326
10E74327
10E84328
10E94329
10EA4330
10EB4331
10EC4332
10ED4333
10EE4334
10F44340
10EF4335
10E04336
10F54341
10F64342