ცხრილის ორგანიზება ხდება სტრიქონებისა და სტრიქონში უჯრების მიხედვით.

<table border=2>
<tr><td>1.1<td>1.2<td>1.3
<tr><td>2.1<td>2.2<td>2.3
</table>

1.11.21.3
2.12.22.3


ფონის მითითება შეიძლება როგორც მთელ ცხრილში, ისე ცალკე უჯრაში.

<table background=ტასო.jpg> . . .

1.11.21.3
2.12.22.3

. . . <td background=ტას.jpg> . . .

1.11.21.3
2.12.22.3


სტრიქონის სიმაღლის და სვეტის სიგანის შეცვლა შეიძლება სპეციალური მითითებით

<table border=2>
<tr><td>1.1<td width=150>1.2<td>1.3
<tr height=100><td>2.1<td>2.2<td>2.3
</table>

1.11.21.3
2.12.22.3


ცხრილში მონაცემების შეტანა სხვადასხვა სტილითაა შესაძლებელი. ამიტომ HTML-ფაილის თავში წერია

<link rel=stylesheet type=text/css href=mysty.css>

ხოლო თვით ფაილში mysty.css სტილის აღწერა

body{margin:24;font-family:"Arial Unicode MS";font-size:24}
table{font-size:24;text-align:center;color:FF0000}
.b{font-size:32;text-align:center;color:0000FF}
.c{font-size:32;text-align:right;color:00FF00}
x{font-size:24;color:0000FF}
y{font-size:24;color:00FF00}
z{font-size:24;color:FF0000}

ცხრილის აღწერა HTML-ფაილში

<table border=4>
<caption class=c>table</caption>
<tr><th width=100><th width=200>column 1<th width=200>column 2
<tr height=50><th>row 1<td class=b>data<td>მონაცემი
<tr height=50><th bgcolor=FF0000>row 2<td>მონაცემი<td><z>data
</table>

table
column 1column 2
row 1dataმონაცემი
row 2მონაცემიdata

ცხრილში მონაცემის განთავსება სხვადასხვანაირად შეიძლება

<table border=20 cellspacing=10 width=500 height=300>
<tr height=100><td align=left width=65%>align=left<td width=35% align=right>align=right
<tr height=100><td align=center>align=center<td valign=top>valign=top
<tr height=100><td valign=middle>valign=middle<td valign=bottom>valign=bottom
</table>

align=leftalign=right
align=centervalign=top
valign=middlevalign=bottom

ცხრილში შესაძლებელია უჯრების გაერთიანება, ამით ცხრილის აგებულება იცვლება

<table border=4 cellspacing=3 background=back.jpg>
<caption><x>უჯრების გაერთიანება</caption>
<center><table border=4 cellspacing=3>
<caption><x>ფონი. უჯრების გაერთიანება</caption>
<tr height=20><td width=200>1.1<td width=300>1.2<td width=100>1.3
<tr height=80><td rowspan=2>2.1 + 3.1<td>2.2<td>2.3
<tr height=50> . . . <td>3.2<td>3.3
<tr height=50><td>4.1<td>4.3
<tr height=80><td colspan=2>5.1 + 5.2 + 5.3
</table></center>

უჯრების გაერთიანება
1.11.21.3
2.1 + 3.12.22.3
3.23.3
4.14.24.3
5.1 + 5.2 + 5.3

უჯრებს შორის საზღვარი შეიძლება ჩანდეს

<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=0> . . .


საზღვარი შეიძლება არ გამოვაჩინოთ

<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0> . . .