ტეგების ცხრილი
ტეგიატრიბუტი
a anchor, გადასვლებისათვის.
დაბოლოება აუცილებელია
accesskey
class
datafld
datasrc
dir
href
id
lang
methods
name
rel
rev
runat
style
tabindex
target
title
type
urn
acronym დაბოლოება აუცილებელია class
dir
id
lang
runat
style
tabindex
tittle
address ამ ტეგით გამოიყოფა ტექსტი, ხმარობდნენ ავტორის დასახელებისათვის.
დაბოლოება აუცილებელია
class
dir
id
lang
runat
style
tabindex
tittle
applet Java applet.
დაბოლოება აუცილებელია
align
alt
archive
height
hspace
name
vspace
width
area ამ ტეგით გვერდზე გამოიყოფა არე, რომელის სახე მითითებული იქნება ატრიბუტში SHAPE და კოორდინატები კი ატრიბუტით COORDS.
დაბოლოება არა აქვს
accesskey
alt
coords
href
nohref
onblur
onfocus
shape
tabindex
target
b მსხვილი შრიფტისათვის.
დაბოლოება აუცილებელია
class
dir
id
lang
runat
style
tabindex
tittle
base ამ ტეგით განისაზღვრება გვერდის საყრდენი მისამართი (URL). დანარჩენი მიმართვები იქნება ამ ბაზის დამატება, მისი გაგრძელება.
დაბოლოება არა აქვს
href
target
basefont ამ ტეგით განისაზღვრება საბაზო ფონტი და მისი სიდიდე. შემდგომში ტეგი FONT განსაზღვრავს ფონტის სიდიდეს საბაზოდან გადახრით, მაგალითად "-2".
დაბოლოება არა აქვს
color
face
id
size
bdo განსაზღვრავს ტექსტის მიმართულებას.
დაბოლოება საჭიროა
accesskey
class
dir
id
lang
runat
tabindex
tittle
big დიდი შრიფტისათვის.
დაბოლოება აუცილებელია
class
dir
id
lang
runat
style
tabindex
tittle
blockquote ტექსტის გამოსაყოფად.
დაბოლოება საჭიროა. იგივეა რაც BQ
class
dir
id
lang
runat
style
tabindex
tittle
body გვერდის ძირითადი ნაწილი.
დაბოლოება საჭიროა
alink
background
bgcolor
bgproperties
bottommargin
class
datafld
dataformatas
datasrc
dir
id
lang
leftmargin
link
nowrap
rightmargin
runat
scroll
style
tabindex
text
title
topmargin
vlink
bq ტექსტის გამოსაყოფად.
დაბოლოება საჭიროა
clear
nowrap
br ამ ტეგით განისაზღვრება სტრიქონის ბოლო.
დაბოლოება არა აქვს
clear
button ? accesskey
disabled
name
onblur
onfocus
tabindex
type
value
caption ცხრილის სათაური.
დაბოლოება საჭიროა
align
center ტექსტი სტრიქონის შუაში.
დაბოლოება საჭიროა
cite ტექსტის გამოსაყოფად (იხმარებოდა ციტირებისათვის).
დაბოლოება საჭიროა
code კომპუტერული პროგრამის განთავსებისათვის.
დაბოლოება საჭიროა
col ცხრილის სვეტის სტილის განსაზღვრისათვის.
დაბოლოება არა აქვს
align
char
charoff
span
valign
width
colgroup ცხრილის სვეტების დასაჯგუფებლად.
დაბოლოება აუცილებელი არ არის
align
char
charoff
span
valign
width
ddDL ტეგში განმარტების მოსათავსებლად.
დაბოლოება სავალდებულო არ არის
delწაშლილი ტექსტის აღსანიშნავად (გადახაზულია).
დაბოლოება საჭიროა
cite
datetime
dfn?
დაბოლოება საჭიროა
dir?
დაბოლოება საჭიროა
compact
div?
დაბოლოება საჭიროა
align
class
dir
id
lang
style
tittle
dlსია განსაზღვრებებით (DT და DD).
დაბოლოება საჭიროა
compact
dtDL ტეგში სიის ელემენტისათვის.
დაბოლოება აუცილებებლი არ არის
emიყენებდნენ გამოსარჩევი ტექსტისათვის (emphasis).
დაბოლოება საჭიროა
fieldset? form control group.
დაბოლოება საჭიროა
fontშრიფტისა და მისი პარამეტრები განსაზღვრისათვის.
დაბოლოება საჭიროა
class
color
dir
face
id
lang
size
style
title
form? interactive form.
დაბოლოება საჭიროა
accept-charset
action
enctype
method
onreset
onsubmit
target
frameფანჯრის შესაქმნელად და მისი პარამეტრების განსაზღვრისათვის.
დაბოლოება არა აქვს
frameborder
longdesc
marginheight
marginwidth
noresize
scrolling
src
framesetეკრანის ნაწილებად (ფანჯრებად) დაყოფისათვის.
დაბოლოება საჭიროა
cols
onload
onunload
rows
h1ტექსტის უმცირესი ზომა.
დაბოლოება საჭიროა
align
h2ტექსტის მცირე ზომა.
დაბოლოება საჭიროა
align
h3ტექსტის საშუალო ზომა.
დაბოლოება საჭიროა
align
h4ტექსტის საშუალო ზომა.
დაბოლოება საჭიროა
align
h5ტექსტის დიდი ზომა.
დაბოლოება საჭიროა
align
h6ტექსტის უდიდესი ზომა.
დაბოლოება საჭიროა
align
headფაილის თავში იწერება. შეიცავს BASE, LINK, META, SCRIPT, STYLE, TITLE.
დაბოლოება აუცილებებლი არ არის
profile
hrჰორიზონტალური ხაზი.
დაბოლოება არა აქვს
align
color
noshade
size
width
htmlფაილის თავში იწერება. საჭიროა, რათა ბროუზერმა ფაილი თავის წასაკითხათ მიიჩნიოს.
დაბოლოება აუცილებელი არ არის
version
iდახრილი შრიფტი.
დაბოლოება საჭიროა
iframe? inlinesubwindow.
დაბოლოება საჭიროა
align
frameborder
height
longdesc
marginheight
marginwidth
name
scrolling
src
width
imgსურათის შემოტანა.
დაბოლოება არა აქვს
align
alt
border
height
hspace
ismap
longdesc
src
usemap
vspace
width
input? form control.
დაბოლოება არა აქვს
accept
accesskey
align
alt
checked
disabled
maxlength
name
onblur
onchange
onfocus
onselect
readonly
size
src
tabindex
type
usemap
value
ins? inserted text.
დაბოლოება საჭიროა
cite
datatime
isindex? single line prompt.
დაბოლოება არა აქვს
prompt
kdb? კლავიატურიდან შესატანი ტეჯსტისათვის.
დაბოლოება საჭიროა
label? form field label text.
დაბოლოება საჭიროა
accesskey
for
onblur
onfocus
legend? fieldset legend.
დაბოლოება საჭიროა
accesskey
align
liსიის ელემენტი.
დაბოლოება აუცილებელი არ არის
type
value
link? a media-independent link.
დაბოლოება არააქვს
charset
href
hreflang
media
rel
rev
target
type
map? client-side image map area.
დაბოლოება საჭიროა
name
menu? menu list.
დაბოლოება საჭიროა
compact
meta? generic meta information.
დაბოლოება არა აქვს
content
http-equiv
name
scheme
nobrამ ტეგში ჩასმული ტექსტი აუცილებლად ერთ სტრიქონად გამოვა, რაც არ უნდა გრძელი იყოს
noframes? alternate content container for non frame-based rendering.
დაბოლოება საჭიროა
noscript? alternate content container for when a script is not executed.
დაბოლოება საჭიროა
object? generic embedded object.
დაბოლოება საჭიროა
align
archive
border
classid
codebase
codetype
data
declare
height
hspace
name
standby
tabindex
type
usemap
vspace
width
olგადანომრილი სია.
დაბოლოება საჭიროა
compact
start
type
optgroup? option group.
დაბოლოება საჭიროა
disabled
label
option?selectable choice.
დაბოლოება აუცილებელი არ არის
disabled
label
selected
value
pპარაგრაფი. ამ ტეგით იწყება ახალი აბზაცი.
დაბოლოება აუცილებელი არ არის
align
param? named property value.
დაბოლოება არა აქვს
name
id
type
value
valuetype
plaintextამ ტეგში მოთავსებული ტექსტი ისე გამოჩდება ეკრანზე როგორც ის ფაილშია.
დაბოლოება საჭიროა
preამ ტეგში მოთავსებული ტექსტი ისე გამოჩდება ეკრანზე როგორც ის ფაილშია.
დაბოლოება საჭიროა
width
q? preformatted text.
დაბოლოება საჭიროა
cite
sამ ტეგში მოთავსებული ტექსტი გადახაზული იქნება.
დაბოლოება საჭიროა
sampპროგრამის მაგალითის გამოსაყოფად.
დაბოლოება საჭიროა
script? script statements.
დაბოლოება საჭიროა
charset
defer
language
src
title
type
select? option selector.
დაბოლოება საჭიროა
disabled
multiple
name
onblur
onchange
onfocus
size
tabindex
smallშრიფტის შესამცირებლად.
დაბოლოება საჭიროა
spanallows you to provide localized formatting within documents.
დაბოლოება საჭიროა
class
dir
strickტექსტის გადახაზვა, იგივეს აკეთებს უფრო მარტივი ტეგი S.
დაბოლოება საჭიროა
strong? strong emphasis.
დაბოლოება საჭიროა
styleსტილის განმსაზღვრელი.
დაბოლოება საჭიროა
media
title
type
subამ ტეგში მოთავსებული ტექსტი განლაგდება როგორც ქვედა ინდექსი.
დაბოლოება საჭიროა
supამ ტეგში მოთავსებული ტექსტი განლაგდება როგორც ზედა ინდექსი.
დაბოლოება საჭიროა
tableცხრილის შესაქმნელად.
დაბოლოება საჭიროა
align
bgcolor
border
cellpadding
cellspacing
frame
rules
summary
width
tbodytable body.
დაბოლოება აუცილებელი არ არის
align
char
charoff
valign
tdცხრილის უჯრედისათვის.
დაბოლოება აუცილებელი არ არის
abbr
align
axis
bgcolor
char
charoff
colspan
headers
height
nowrap
rowspan
scope
valign
width
textarea? multi-line text field.
დაბოლოება საჭიროა
accesskey
cols
disables
name
onblur
onchange
onfocus
onselect
readonly
rows
tabindex
tfootცხრილის ქვედა წარწერისათვის.
დაბოლოება აუცილებელი არ არის
align
char
charoff
valign
thცხრილის სვეტის სახელისათვის.
დაბოლოება აუცილებელი არ არის
abbr
align
axis
bgcolor
char
charoff
colspan
headers
height
nowrap
rowspan
scope
valign
width
theadცხრილის სათაურისათვის.
დაბოლოება აუცილებელი არ არის
align
char
charoff
valign
titleგვერდის სათაურისათვის.
დაბოლოება საჭიროა
trცხრილის სტრიქონისათვის.
დაბოლოება აუცილებელი არ არის
align
bgcolor
char
charoff
valign
tt? teletype or monospaced text style.
დაბოლოება საჭიროა
uტექსტის ხაზგასმა.
დაბოლოება საჭიროა
class
dir
id
lang
style
tittle
ulარაგადანომრილი სია.
დაბოლოება საჭიროა
class
compact
dir
id
lang
style
tittle
type
varპროგრამის ცვლადისათვის.
დაბოლოება საჭიროა
class
dir
id
lang
style
tittle