მათემატიკა

სივრცე ფიზიკაში

ვთქვათ მოცემულია საკმაოდ დიდი განზომილების წრფივი სივრცე E და გამოყოფილია მის ქვესივრცეთა რაიმე სიმრავლე S, ამავე S-ის ზოგიერთ წერტილში (ანუ E-ს წრფივ ქვესივრცეში) მონიშნულია შუალედური მარაო. ამგვარი ვითარება მინდა წარმოვიდგინო როგორც ფიზიკური სივრცე. ამისათვის საჭიროა S-ზე იყოს მინიმუმ დიფერენცირებადი მრავალნაირობის სტრუქტურა, უკეთესია ალგებრული მრავალნაირობის სტრუქტურა. ეს მიიღწევა თუ თვით S არის მაგალითად გრასმანიანი. ასე რომ ვთქვათ S არის გრასმანიანი E-დან და ზოგიერთ მის წერტილში ფიქსირებულია შუალედური მარაო.