მათემატიკა

მარაო

Japanischer Faltfächer

Éventail Louis XIV

ინგლისურად - marao
ფრანგულად - un marao
გერმანულად - ein Marao
იტალიურად - un marao
ესპანურად - un marao
რუსულად - марао

როგორც მათემატიკური ტერმინი მინდა ყველა ენაზე მარაო, marao დამკვიდრდეს.

მათემატიკის ერთ ერთი ილეთია რთული ობიექტის წარმოდგენა უფრო მარტივ ობიექტთა სიმრავლედ. ეს პროცედურა ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ტერმინოლოგიით: ექვივალენტობა, ფაქტორიზაცია, ფიბრაცია, ფოლიაცია, . . . ერთ ერთი მათგანია ქვემოდ აღწერილი ცნებაც - მარაო, ანუ წრფივი სივრცის წარმოდგენა ქვესივრცეთა სიმრავლედ.

ცნობილია სფეროთა ფიბრაცია, რომელიც ჰოპფმა შენიშნა და 1931 წელს გამოაქვეყნა. Heinz Hopf (1894.11.19 – 1971.06.03). Hopf, Heinz (1931), "Über die Abbildungen der dreidimensionalen Sphäre auf die Kugelfläche", Mathematische Annalen, Berlin: Springer. ეს ფაქტიიყო სამგანზომილებიანი სფეროს დაშლა წრეწირებად და წრეწირთა ეს სიმრავლე ორგანზომილებიანი სფეროა. ეს ფიბრაცია მარტივად აღიწერება თუ სამგანზომილებიან სფეროს ოთხგანზომილებიანი სივრცის სათავიდან გამომავალ სხივთა ერთობლიობად დავინახავთ, ხოლო წრეწირებს იმავე სივრცის კომპლექსური ქვესისივრცის სხივებად. თვით კომპლექსურ ქვესივრცეთა ერთობლიობა კი ურთიერთ არაგადამკვეთ ორგანზომილებიან ქვესივრცეთა სიმრავლეა. ამგვარ ფენომენს მარაოს სახელით მოვიხსენიებ. აქვე მინდა ყურადღება მიაქციოთ ანალოგიას: წრფივი სივრცის ქვესივრცით ფაქტორიზაცია არის სივრცის დაშლა აფინურ სივრცეთა ერთობლიობად, ხოლო მარაო არის სივრცის დაშლა ქვესივრცეთა ერთობლიობად.

განსაზღვრა
წრფივი სივრცე E-ს ერთი და იმავე ფიქსირებული განზომილების ქვესივრცეთა ერთობლიობას ვუწოდებთ მარაოს თუ
- ერთობლიობის ყოველი ორი ქვესივრცის თანაკვეთა ნულოვანი ქვესივრცეა
- ერთობლიობაში შემავალ ქვესივრცეთა სიმრავლური გაერთიანება მთელი სივრცეა

მაგალითი
ველი V-ს მიმართ წრფივი სივრცე E-ს ერთგანზომილებიან ქვესივრცეთა ერთობლიობას P-ს პროექციულ სივრცეს უწოდებენ. გვაქვს ასახვა E-ს არანულოვან ვექტორთა სიმრავლიდან პროექციულ სივრცე P-ში, ნულისაგან განსხვავებულ ყოველ ვექტორს შეესაბამება მის ჯერადთა ერთ განზომილებიანი ქვესივრცე, პროექციული სივრცის წერტილი. პროექციული სივრცე არის ველის არანულოვან ელემენტთა მულტიპლიკაციური ჯგუფის წრფივ სივრცეზე მოქმედების ორბიტთა სიმრავლე. ეს სიმრავლე, ანუ პროექციული სივრცე მარაოა.

ძირითადი მაგალითი
ვთქვათ W ⊃ V ველის
სასრული გაფართოებაა. ველი W არის სასრული განზომილების V-წრფივი სივრცე. ყოველი W-წრფივი სივრცე V-წრფივი სივრცეცაა. W-წრფივი სივრცის პროექციული სივრცე მარაოა. როგორც V-წრფივი სივრცის ქვესივრცეები ისევ მარაოდ რჩება, ოღონდ უკვე მრავალ განზომილებიან ქვესივრცეთა მარაოდ.
ამ მაგალითიდან ჩანს, რომ მარაო შეგვიძლია წარმოვადგინოთ როგორც ველთა გაფართოების განზოგადოება.

გასაგებია, რომ მარაოში შემავალ სივრცეთა განზომილება ვერ იქნება ძირითადი სივრცის განზომილების ნახევარზე მეტი, რადგან ამგვარი განზომილების ორ ქვესივრცეს ნულოვანი თანაკვეთა ვერ ექნება. ეს შესაძლებელია მხოლოდ თუ მარაოში ერთად ერთი ელემენტია თვით საბაზო სივრცე, ეს იქნება ტრივიალური, ერთ ელემენტიანი მარაო, მარაო რომლის ერთადერთი ელემენტი თვით ეს წრფივი სივრცეა: წრფივი სივრცე E და მარაო M ერთადერთი ქვესივრცით E ∈ M. არატრივიალურ მარაოში შემავალ ქვესივრცეთა განზომილების მაქსიმუმია ძირითადი სივრცის განზომილების ნახევარი. არა ტრივიალურ მაქსიმალური განზომილების (საბაზო სივრცის განზომილების ნახევრის) მარაოს ვუწოდოთ შუალედური მარაო.

ვთქვათ გვაქვს მარაო M წრფივ სივრცე E-ში. მის ყოველ არანულოვან წერტილს შეესაბამება მარაოს ერთადერთი ელემენტი, რომელსაც ეს წერტილი ეკუთვნის. გვაქვს ასახვა წრფივი სივრცე E-ს ნულისაგან განსხვავებულ ვქტორთა სიმრავლე E*-დან მარაოზე m: E* → M, x ∈ xm. ეს ასახვა არის გრასმანიანზე სტანდარტული ფიბრაციის ნაწილი.

მარაოს სხვადასხვაგვარ წარმოდგენისას საჭირო ობიექტის განსხვავებული სახით აღსაწერად ვიხმართ ერთი და იმავე ასოს ფერის შეცვლით:
- მარაოს წერტილი, როგორც მარაოს ელემენტი - შავი
- მარაოს წერტილი, როგორც ქვესივრცე - მწვანე
- მარაოს წერტილი, როგორც წრფივი ასახვა - ლურჯი
ამ აღწერის თანახმად გვექნება xm = m, x ∈ m ∈ M თუ m ∈ M, მაშინ აგებული ასახვა ფაქტორ სივრცე E / m-ის ნულისაგან განსხვავებულ ელემენტ a-ს ჩადგამს მარაო M-ში. თუ a ∈ E / m და a ≠ 0, a ≠ m, მაშინ а როგორც E*-ის ქვესიმრავლე აისახება მარაოში. რადგან a-ს განსხვავებული წერტილები ერთი და იმავე ელემენტში ვერ აისახება (მათი სხვაობა m-ის ელემენტია) გვაქვს a-ს ჩადგმა მარაოში, a ⊂ M. აფინური სივრცე a-ს წერტილ x-ს შეესაბამება მისი მომცველი მარაოს ელემენტი xxm = x ∈ M, x = a ∩ x.
ნათელია რომ თუ x ∈ a, მაშინ x და xv მარაოს ერთი და იმავე ელემენტშია, სადაც v ველის ნულისაგან განსხვავებული ელემენტია,, ანუ გვექნება x = xv.
სივრცე E არის აფინურ სივრცეთა გაერთიანება E = ∪ a, სადაც a ∈ E / p, ხოლო მარაო M არის იმავეს ტოლ სიმრავლეთა, a-თა გაერთიანება და წერტილი p, M = p ∪ (∪ a).

მაგალითი
წინა მაგალითში მომცველი ველის ნაცვლად განვიხილოთ ველი V-ს მომცველი სასრული განზომილების წრფივი სივრცე A ⊃ V და მისი მოქმედება სასრული განზომილების წრფივ სივრცე E-ზე. მოქმედების რა თვისებებია საჭირო რომ ორბიტთა სიმრავლე იყოს მარაო? ჯერ ერთი ყოველი ორბიტი რომ ქვესივრცე იყოს საჭიროა მოქმედების წრფივობა:
- თუ 0 ≠ a ∈ A ასახვა E → E, x → xa იზომორფიზმია
- თუ 0 ≠ x ∈ E ასახვა A → E, a → xa მონომორფიზმია
ჯგუფის მოქმედების შემთხვევაში ორბიტების არ გადამკვეთელობას ჯგუფში შებრუნებული ელემენტის არსებობა უზრუნველყოფს. ჩვენ შემთხვევაში საჭიროა დამატებითი პირობა
თუ xa = yb, მაშინ არსებობს c ∈ A ისეთი რომ ან y = xc

მარაოს მხები

ნათელია, მარაო გრასმანიანის ქვემრავალნაირობაა. მარაოს მხები მის წერტილ p-ში, ბუნებრივია, არის Lin(p, E/p)-ს ქვესივრცე. ძირითადი წრფივი სივრცე E-ს ყოველ წერტილზე გადის მარაოს ერთადერთი წევრი. გვაქვს ასახვა E → G. მისი დიფერენციალი მარაოს წერტილ p-ში იქნება წრფივი ასახვა E → TpG= Lin(p, E/p), რადგან ასახვის E → TpM ბირთვი, ნათელია, არის p მივიღეთ რომ მხები TpM იზომორფულია ფაქტორ სივრცე E/p-სი. აქედან მარაოს განზომილებაც: თუ k არის მარაოს წევრთა განზომილება , მაშინ თვით მარაოს განზომილება იქნება n - k, n = dimE.

თუ a ∈ E/p შეგვიძლია ის განვიხილოთ როგორც მარაოს მხები ვექტორი წერტილში p, ხოლო ყოველ მის ელემენტს, x შევუსაბამოთ მისი მხები წირი. ეს წირი აღიწერება როგორც b + xr წერტილთა მომცველი მარაოს წევრი ქვესივრცეები,
r → (xr)m = b + xr , b+xr ∈ b + xr ∈ M

მარაოთა კატეგორია

ვთქვათ მოცემულია ორი მარაო M , N და მათი სიმრავლური ასახვა f:M → N გამოწვეული საბაზო წრფივ სივრცეთა წრფივი ასახვით E → F. ამგვარ ასახვას ვუწოდოთ მარაოთა მორფიზმი. ამგვარად შეიქმნა კატეგორია, რომლის ობიექტია მარაო,ხოლო მორფიზი ახლახან აღწერილი მარაოთა მორფიზმი. ამ კატეგორიაში არსებობს ერთ ელემენტიანი მარაო: წრფივი სივრცე და მარაო რომლის ერთადერთი ელემენტი თვით ეს წრფივი სივრცეა: წრფივი სივრცე E და მარაო M ერთადერთი ქვესივრცით E ∈ M. ყოველ მარაოს აქვს ამგვარ ობიექტში მორფიზმი რომელიც ადვილი შესამჩნევია ეპირმორფიზმი იქნება. ეს ერთადერთ ელემენტიანი მარაო იქნება მარაოთა კატეგორიაში ნულოვანი ობიექტი. საერთოდ ვთქვათ f:M → N ასახვა მორფიზმია, მაშინ სათანადო წრფივი ასახვა E → F ეპიმორფიზმია.

ვთქვათ წრფივ სივრცე E-ში მოცემულია მარაო M და E-ს ქვესივრცე F ⊂ E. განვიხილოთ მარაოს წევრთა თანაკვეთები ქვესივრცე F-თან F ∩ m, m ∈ M. აღვნიშნოთ FM = {F ∩ m ≠ 0, m ∈ M}. ადვილი დასამტკიცებელია

თეორემა
FM მარაოა წრფივ სივრცე F-ში

ასევე შესაძლებელია ავაგოთ მარაო ფაქტორ სივრცეშიც E/F ქვესივრცე E-ს დამატების მიხედვით. სამწუხაროდ ერთადერთობა არ არის უზრუველყფილი რადგან ყოველი დამატება განსხვავებულ მარაოს ჰქმნის. აღნიშვნაც დამატების მიხედვით ვიხმაროთ: თუ G არის F-ის დამატება GM-ით აღვნიშნოთ GM-ის ანასახი.

ვთქვათ M მარაოა წრფივ სივრცე E-ში, p კი მისი ერთ ერთი წერტილი. ფაქტორ სივრცე E/p-დან ავირჩიოთ ელემენტი a, შრე p-ს მიმართ. შეგვიძლია აგაგოთ ასახვა სიმრავლე a-დან მარაო M-ში, ელემენტ u-ს a-დან შევუსაბამოთ u-ზე გამავალი მარაოს წერტილი ქვესივრცე u. ანასახი p-ს დამატებით იქნება k (k - მარაოში შემავალ ქვესივრცეთა განზომილებაა) განზომილებიანი სფერო ჩადგმული მარაო M-ში. გამოდის რომ ავსახეთ ფაქტორ სივრცე მარაო M-ში ჩადგმულ სფეროთა სისტემაში. მარაოს ყოველი წერილი ერთ ამგვარ სფეროში მაინც შევა, რადგან ერთ შრესთან მაინც ექნება თანაკვეთა. თუ დავუკვირდებით, მივიღეთ ფაქტორ სივრცე E/p-ს ასახვა მარაოს ჰომოტოპიის ჯგუფში.