ალგებრა
ალგებრული ოპერაცია
ალგებრული სიმრავლე
ასახვის ნორმა
აფინური ასახვა
აფინური სივრცე

ბარიცენტრული კოორდინატა
ბუნებრივი გარდაქმნა

გალუას თანადობა
გალუას ჯგუფი
განზომილება
განცალკევადობა
გრასმანიანი

დალაგება
დიფერენცირებადი ასახვა
დიფერენცირებადი მრავალნაირობა
დიფერენციალი

ელემენტის მახასიათებელი
ეპიმორფიზმი

ვექტორი
ველი
ველის გაფართოება
ველის მახასიათებელი

ზღვარი

იდემპოტური ელემენტი
იზომორფიზმი
იზოტროპული ქვესივრცე
ინვარიანტული ქვესივრცე

კატეგორია
კვეთა სისტემაში
კოალგებრა
კონა

ლაგრანჟის ქვესივრცე
ლოკალური ალგებრა

მიდამო
მოდული
მიმართება
მიმართული სიმრავლე
მონომორფიზმი
მონოტონური ასახვა
მორფიზმი
მოქმედების ბირთვი
მცირე ასახვა

ნილპოტენტური ელემენტი
ნორმალური გამყოფი
ნორმა
ნულის გამყოფი

ობიექტი
ორბიტა

პროექციული სივრცე
პროექციული მორფიზმი

რადიკალი

სიმპლექტური ფორმა

ტოპოლოგია

უნიტარული გარდაქმნა
უწყვეტი ასახვა

ფაქტორიზაცია, დაშლა
ფაქტორ ჯგუფი
ფიბრაცია
ფუნქტორი

ქვეალგებრა
ქვემოდული
ქვესივრცე
ქვეჯგუფი

ღია ქვესიმრავლე

შეუღლებული ასახვები
შეუღლებული ფუნქტორი
შრე
შუალედური გრასმანიანი

ჩაკეტვა
ჩაკეტილი ქვესიმრავლე

წრფივი ასახვა
წრფივი ობიექტი
წრფივი ოპერატორი
წრფივი სივრცე

ჯგუფი
ჯგუფის გაფართოება
ჯგუფის მოქმედება
ჯგუფის წარმოდგენა

ჰომომორფიზმი